1. Seorang ahli jawatankuasa/pekerja perlu mengisytiharkan konflik kepentingan yang wujud atau mungkin timbul kepada jawatankuasa dengan menandatangani perakuan bertulis:
 • Mengisytiharkan hubungan kekeluargaan dengan ahli jawatankuasa/pekerja yang lain;
 • Menawarkan untuk menarik diri dalam mana-mana mesyuarat jawatankuasa dan tidak boleh mengundi dan direkodkan dalam minit mesyuarat;
 • Memastikan bahawa tiada ahli-ahli/pekerja/penderma-penderma yang menggunakan pertubuhan itu untuk kepentingan peribadi;
 • Tidak terlibat dalam tuntutan imbuhan kecuali atas urusan rasmi.
 1. Seorang ahli jawatankuasa/pekerja tidak boleh untuk terlibat dalam sebarang urusniaga yang melibatkan kepentingan individu.
 1. Mana-mana pekerja yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ahli jawatankuasa (semasa), perlu melalui prosedur perlantikan, penilaian prestasi serta gaji seperti yang ditentukan oleh prosedur tanpa pengecualian.Sekiranya terdapat pekerja sedemikian, ahli jawatankuasa tersebut perlu mengisytiharkan hubungan tersebut agar tidak mempengaruhi sebarang keputusan.
 1. Memastikan tadbir urus pertubuhan adalah sentiasa terjaga.
 1. Peranan dan fungsi-fungsi pertubuhan hendaklah dimaklumkan kepada ahli pertubuhan/masyarakat secara terbuka.
 2. Memberi pengiktirafan kepada ahli-ahli yang telah memberi sumbangan dan pengorbanan kepada persatuan.
 1. Sentiasa mempertimbangkan tanggungjawab kepada komuniti secara umumnya.
 1. Jawatankuasa perlu mewujudkan mekanisme yang khusus bagi memastikan prosedur/polisi pertubuhan dipatuhi tertakluk kepada undang-undang yang digunapakai. Sebarang bentuk pelanggaran perlu diambil tindakan undang-undang.
 1. Mewujudkan mekanisme untuk melindungi ‘whistle blower’ (pemberi maklumat).
 1. Memastikan bahawa terdapat prosedur dan polisi untuk mengatasi ketidakjujuran dan salah guna kuasa. Ianya mungkin akan      melibatkan prosedur tatatertib dalaman bagi kes-kes yang serius.
 1. Memastikan ahli diberi peluang bela diri sebelum diambil sebarang tindakan disiplin terhadapnya.
 1. Pertubuhan perlu mendengar dan memberi maklum balas kepada semua pihak berkepentingan (stakeholders).

13.Mengendalikan pandangan dan kritikan secara membina, adil, telus  dan cekap.

14.Menyediakan saluran khusus bagi membolehkan ahli-ahli   pertubuhan menyuarakan pendapat untuk menambahbaik tadbir      urus pertubuhan contohnya peti cadangan (suggestion box).

15. Tidak mengagihkan lebihan wang pertubuhan semasa dibubarkan sesama ahli sebaliknya disalurkan kepada mana-mana pertubuhan yang mempunyai objektif serupa dengan pertubuhan.

 

16.  Sebagai sebuah pertubuhan sukarela, ahli jawatankuasa tidak sepatutnya dibayar untuk menjalankan tugas-tugas sebagai ahli jawatankuasa. Namun begitu, sekiranya terdapat keperluan mendesak, sebarang bayaran yang diberi kepada ahli jawatankuasa perlu terlebih dahulu mendapat kebenaran dalam mesyuarat agung. Sekiranya terdapat sebarang pemberian elaun, ianya perlulah dinyatakan dengan jelas dalam penyata kewangan.

17.  Kesemua ahli pertubuhan perlu didedahkan tentang risiko keterlibatan dalam aktiviti penggubahan wang haram dan pembiayaan keganasan.

18.  Pertubuhan hendaklah mengelakkan daripada menggajikan kenalan dan keluarga untuk berkhidmat sebagai perunding atau penyampai perkhidmatan pertubuhan tersebut.

Bertindak Dengan Penuh Integriti dan Telus