1. Mengkaji dan meminda perlembagaan pertubuhan selaras dengan perkembangan dan keperluan semasa.
 1. Mempunyai satu SOP yang lengkap untuk kegunaan AJK, pekerja dan sukarelawan pertubuhan.
 1. Mewujudkan peraturan kecil pengendalian mesyuarat, penggunaan premis dan harta benda pertubuhan.
 1. Memastikan kehadiran ahli mesyuarat melebihi separuh daripada ahli berdaftar.
 1. Mengenalpasti dan menilai semula risiko-risiko utama berkaitan pertubuhan dan mempunyai kaedah untuk menguruskan risiko tersebut.
 1. Memastikan setiap pertubuhan mewujudkan Lembaga Bebas secara ad hoc yang tidak melibatkan AJK (semasa) bagi menguruskan dan menyelesaikan perselisihan dalaman secara berhemah.
 1. Menyediakan belanjawan dan memantau prestasi perbelanjaan agar selaras dengan perancangan tahunan pertubuhan.
 1. Memastikan perbelanjaan pentadbiran tidak melebihi 30% daripada belanjawan tahunan (overhead cost).
 1. Mengoptimumkan penggunaan hasil pulangan daripada harta alih dan tak alih untuk mencapai objektif pertubuhan tanpa membuat simpanan berlebihan bagi mengurangkan risiko penyalahgunaan oleh mana-mana pihak.
 1. Merekod dan menyimpan maklumat pemberi sumbangan dan penerima manfaat dana secara teratur bagi memudahkan rujukan dan menggalakkan ketelusan.
 1. Mendedahkan penyata kewangan secara sukarela kepada pihak yang berkepentingan (stakeholder).
 1. Mengamalkan kawalan dalaman dan kewangan yang mantap antaranya melalui penyediaan prosedur penerimaan dan penggunaan dana.
 1. Melantik pentadbir harta dan pemegang amanah bagi melindungi aset dan kepentingan organisasi.
 1. Bagi pertubuhan yang mempunyai pendapatan melebihi RM 300 ribu, ia hendaklah diaudit oleh juruaudit bertauliah.
 1. Juruaudit hendaklah tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana ahli jawatankuasa.
Mengamalkan Kawalan yang Berkesan